🖊️文學_世界文學近4年銷售排行榜 
排列方式:
合併書店排行榜單,統計區間:2020/01〜2023/10銷售數量排序。名次由左至右,由上到下,僅顯示具二手書的商品
二手價 63 折, 270元起
二手價 6 折, 270元起
二手價 52 折, 235元起
二手價 43 折, 170元起
二手價 53 折, 200元起
二手價 58 折, 220元起
二手價 72 折, 260元起
二手價 73 折, 255元起
二手價 64 折, 160元起
二手價 59 折, 270元起
二手價 5 折, 110元起
二手價 67 折, 322元起
二手價 72 折, 304元起
二手價 32 折, 110元起
二手價 62 折, 260元起
二手價 66 折, 239元起
二手價 4 折, 120元起
二手價 44 折, 160元起
二手價 5 折, 110元起
二手價 53 折, 200元起
二手價 68 折, 205元起
二手價 72 折, 304元起
二手價 66 折, 230元起
二手價 69 折, 192元起
二手價 73 折, 190元起